Site Overlay

Årsmøter/sameiermøter

Protokoll Fra ordinært årsmøte i Sameiet Brinken Terrasser 12.04.2023 kl. 18:00 – Møtested B-blokka, foajé

SignertProtokoll_2022_353_Brinken Terrasser

 

Protokoll Fra ordinært årsmøte i Sameiet Brinken Terrasser mandag 04.04.2022 kl. 18:00 – Møtested B-blokka, foaje.

1. KONSTITUERING

1.1 Status fremmøtte
Vedtak:
Antall stemmeberettigede på møtet (eiere og fullmakter).
18 stemmeberettigede til stede.
Av disse er:
18 stemmeberettigede til stede
0 fullmakter

1.2
Valg av møteleder
Vedtak:
Styreleder er normalt møteleder, styret eller andre kan foreslå en annen som møteleder.
Kjell Olav Pettersen er valgt til møteleder.

1.3
Valg av protokollfører
Vedtak:
Protokollfører skal protokollere hvilke vedtak som blir gjort.
Thomas André Mork Bredesen er valgt til protokollfører.

1.4
Valg av protokollunderskriver
Vedtak:
Protokollen skal signeres av minst en eier i tillegg til møteleder.
Gerd Bjørhovde er valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

1.5
Godkjenning av innkallingen
Vedtak:
Innkallingen skal sendes med varsel på minst åtte dager og høyst 20 dager. innkallingen
skal inneholde fullstendig saksliste m/saksvedlegg. Innkallingen ble sendt 25.03.2022
Innkallingen er godkjent.

1.6
Godkjenning av dagsorden
Vedtak:
Ingen bemerkninger til sakslisten og dagsorden godkjennes.

2. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING
Vedtak:
Årsregnskapet skal godkjennes, mens årsmeldingen bare er til orientering.
Det ble orientert om at styret er i dialog med Åge Nilsen AS om at det skal legges opp til at
sameiet har kritiske reservedeler til varmeanlegget tilgjengelig. Det ble påpekt at man burde
undersøke at reservedelene vil tåle å stå uten å bli brukt over lengre tid.
Det ble stilt spørsmål om det er planlagt innkjøp av minikjøkken til Hybel A. Sameiet ønsker
ikke at minikjøkken blir installert da det ikke er lagt opp til at det skal lages mat på hyblene,
men tar med seg innspill angående innkjøp av et lite kjøleskap.
Det ble budsjettert med underskudd som følge av beslutningen om å olje utvendig kledning
på begge blokker. Dette ble gjennomført, men til en betydelig lavere kostnad enn budsjettert.
Men pga endrede bokføringsregler ble pålagt det å kostnadsføre aktivert infrastruktur til elbil-
ladere, noe som førte til negativt resultat.
Styret orienterte om at det var satt i gang en utredning av muligheten for å installere
bergvarme. Årsaken er usikkerhet rundt fremtidige energipriser. En slik installasjon vil beløpe
seg til rundt 3,5 mill. kr. Tilskudd fra Enova vil utgjøre i underkant av kr 200.000. Med
dagens energipriser vil anlegget være nedbetalt på vel 10 år. Styret jobber videre med saken,
og vil informere seksjonseierne om det videre forløp.
Årsregnskap for 2021 er godkjent.
Disponible midler/årets resultat overføres til neste års drift.

3. GODTGJØRELSE TIL STYRET
Vedtak:
Styrehonorar forrige periode ble vedtatt med kr 80.000.
Det ble nevnt at styrehonoraret bør økes til neste år. Dette blir tatt opp på neste årsmøte.
Styrehonoraret fastsettes til kr 80.000,- og gjelder for perioden fra forrige ordinært årsmøte
(tirsdag 13.04.2021).
Styrehonoraret fordeles som følger:
Kjell Olav Pettersen, styreleder kr 30.000
Thomas Andre Mork Bredesen kr 20.000
Fredrik Nyseth kr 10.000
Marte Spangen kr 10.000
Merethe N. Kristiansen kr 10.000


4. VALG
4.1 Valg av styreleder
Vedtak:
Det skal velges styreleder. Styreleder skal velges særskilt.
Elin Johnsen velges til styreleder for 2 år.


4.2 Valg av styremedlemmer
Vedtak:
Det skal velges 2 styremedlemmer.
Fredrik Nyseth velges til styremedlem for 2 år.
Kjell Olav Pettersen velges til styremedlem for 1 år.

 

Protokoll fra årsmøte 2021 i Sameiet Brinken Terrasser (trykk på lenke for å lese pdf).

Protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Brinken Terrasser torsdag 28.05.2020 kl. 18:00 

Møtested:
Parkeringsanlegget i underetasjen, Brinkvegen 41-47, 9012 Tromsø.

1. KONSTITUERING

1.1 Status fremmøtte

Vedtak:
Antall stemmeberettigede på møtet (eiere og fullmakter). Det møtte opp 21 personer som representerte 20 enheter på årsmøtet, det vil si det var
20 stemmeberettigede til stede. En av de fremmøtte hadde med fullmakt. Ut fra størrelsen på fremmøtet ble det ansett tilrådelig å flytte møtet til foajeen i A-blokka, og det ble gjort.

1.2 Valg av møteleder

Vedtak:
Styreleder er normalt møteleder, styret eller andre kan foreslå en annen som møteleder. Gerd Bjørhovde ble valgt til møteleder. Møteleder innledet med å takke de fremmøtte for å følge koronarådene som har blitt sendt ut.

1.3 Valg av protokollfører

Vedtak:
Steffen Kråkstad ble valgt til protokollfører.

1.4 Valg av protokollunderskriver

Vedtak:
Øystein Woie ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

1.5 Godkjenning av innkallingen

Vedtak:
Fullstendig innkalling ble sendt ut 15.05.2020. Innkallingen ble godkjent.

1.6 Valg av tellekorps

Vedtak:
Det ble ikke ansett nødvendig å velge tellekorps.

1.7 Godkjenning av dagsordenen

Vedtak:
Godkjenning av dagsordenen. Regnskap. Årsmelding. Det kom ingen bemerkninger til sakslisten og dagsorden ble godkjent.

2. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING

Vedtak:
Årsregnskapet skal godkjennes, mens årsmeldingen bare er til orientering. Årsmeldingen ble kommentert og forklart av møteleder, og det kom en del spørsmål og opplysninger frem om styrets arbeid i perioden og videre planer fremover. Årsregnskap for 2019 ble godkjent. Årets resultat på kr 7 026,- overføres til neste års drift.

3. GODTGJØRELSE TIL STYRET

Vedtak:
Styrehonorar forrige periode ble vedtatt med kr 80.000,-. Styrehonoraret fastsettes til kr 80 000,- og gjelder for perioden fra forrige ordinære
årsmøte/generalforsamling. Beløpet er vedtatt fordelt slik: Styreleder Gerd Bjørhovde kr 40.000, nestleder Asbjørn Rasch kr 15.000, styremedlem Steffen Kråkstad kr 10.000, styremedlem June Rustad kr 7.500,- styremedlem Thomas Mork Bredesen kr 7.500.

4. VALG AV STYRET

Vedtak:
Valgkomité 2020 har bestått av Ingebjørg Holte Mydland og Brita Workinn. De innstilte påfølgende valg:
Styreleder (ny): Kjell Olav Pettersen, B-blokka, velges for 2 år
Styremedlem (ny): Marte Spangen, A-blokka, velges for 2 år
Styremedlem (ny): Fredrik Nyseth, B-blokka, velges for 2 år
Styremedlem: Thomas Mork Bredesen, A-blokka, (gjen)velges for 1 år
Styremedlem: Asbjørn Rasch, A-blokka, (gjen)velges for 1 år
Valgene var enstemmige, valget på leder ble gjort separat, de andre ble valgt under ett. Styret består nå av:
Kjell Olav Pettersen, styreleder (valgt for 2 år)
Marte Spangen, styremedlem (valgt for 2 år)
Fredrik Nyseth styremedlem (valgt for 2 år)
Thomas Mork Bredesen styremedlem (valgt for 1 år)
Asbjørn Rasch, styremedlem (valgt for 1 år)

Valgkomité: Ingebjørg Holte Mydland og Brita Workinn ble gjenvalgt som valgkomité..

Etter at valgene var overstått, takket avtroppende styreleder Gerd Bjørhovde for seg og overrakte blomster og gavekort fra styret til sameiets to trofaste hybelansvarlige gjennom flere år, Nina Smaadal og Ingebjørg Holte Mydland.

Protokoll for Sameiet Brinken Terrasser
Dokumentet er signert elektronisk av:
Møteleder Gerd Karin Bjørhovde (sign.) 03.06.2020
Sekretær Steffen Kråkstad (sign.) 03.06.2020
Protokollvitne Øystein Woie (sign.) 03.06.2020
Protokollvitne Gerd Karin Bjørhovde (sign.) 03.06.2020

Protokoll
Årsmøte i Sameiet Brinken Terrasser Tromsø

3. april 2019 kl. 1800-1945, foajeen i A-blokka, Brinkvegen 41

Møtet ble åpnet av styreleder.

1.1. Status frammøte: 22 stk, 16 stemmeberettigede
Ingen av de fremmøtte hadde fullmakter med.

1.2 Valg av møteleder. Styrets forslag: Gerd Bjørhovde

Gerd Karin Bjørhovde enstemmig valgt som møteleder

1.3. Valg av protokollfører. Styrets forslag: Steffen Kråkstad velges til protokollfører.

Steffen Kråkstad enstemmig valgt som protokollfører

1.4 Valg av protokollunderskriver

Øystein Woie enstemmig valgt som protokollunderskriver sammen med møteleder

1.5 Godkjenning innkalling

Ingen innsigelser

1.6 Valg av tellekorps

Enighet om at dette ikke er nødvendig

1.7 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden enstemmig godkjent

2. Årsregnskap og årsmelding

Årsregnskap

Styreleder startet med en kort gjennomgang av noen av de sentrale tallene i regnskapet og åpnet så for spørsmål og kommentarer. Det ble stilt flere spørsmål, bl.a. om hvorfor regnskapet viste langt lavere kommunale avgifter enn budsjettert. Det ble bedt om at dette tas opp med BONORD for om mulig å få en forklaring på denne differansen og om vi kan vente en uventet stor regning for disse utgiftene i 2019.

Det ble også spurt om hvorfor det ble budsjettert med store utgifter for vedlikehold i 2018, mens regnskapet for 2018 viser at det ble brukt mye mindre midler enn budsjettert. Dette ble dels forklart med at noe av vedlikeholdet som normalt må gjøres på bygg i denne alderen, bl.a.store utgifter til utvendig maling, ennå ikke vil være nødvendig på grunn av den spesielle behandlingen trekledningen i våre blokker har fått og som har vist seg å være svært holdbar. Disse tallene har tidligere vært ført opp av vår forretningsfører. På budsjettet for 2019 er dette beløpet derfor redusert til kr 100.000, som er planlagt brukt til maling av vinduskarmer.

Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent.

Årsmelding

Styreleder gjennomgikk årsmeldingen og påpekte først en feil i årsmeldingens linje 2. Korrekt tekst skal være at Sameiet Brinken Terrasser består av 48 boliger og ingen næringsseksjoner.

Deretter informerte hun om noen av sakene som har vært jobbet med det siste året og svarte på spørsmål om noen aktuelle saker:

  • –  Betalingsløsningen som er valgt for el-billadesystemet vårt pr. i dag fungerer ikke optimalt. Dette skal det tas tak i inneværende år, bl.a. ved å undersøke hva slags løsninger andre sameier eller borettslag bruker.
  • –  Oppvarmings- og rørsystemet. Blant større utgifter sameiet har hatt det siste året er bl.a. tette rør i begge blokkene, som nødvendiggjorde bruk av Høytrykksspesialisten til «fettsuging» våren 2018. Videre skifting av varmtvannspumpe i teknisk rom i A-blokka. Flere av sameierne har uttrykt misnøye med gulvvarmeanlegget. Dette ble kommentert og diskutert også under runden om årsmeldingen, jfr. sak 5 på årsmøtet.
  • –  I inneværende år forestår erstatning av defekte trykksettingsvifte(r) på taket (har med krav til brannsikkerhet å gjøre), samt gjennomgang av og mulige reparasjoner av taket.
  • –  Vi begynner å merke at noen eiere leier ut boligen sin gjennom airbnb. Det er ikke ulovlig å leie ut boligen gjennom airbnb, men ordensreglene må følges. En sameier har fått advarsel for brudd på ordensreglene (nattebråk m.m.) mens hans leilighet ble leid ut til turister.Årsmeldingen ble deretter enstemmig tatt til orientering.

3. Godtgjørelse til styret

Styregodtgjørelsen for 2019 er i budsjettet for 2019 satt til kr 80 000,-, med følgende fordeling av beløpet: Styreleder Gerd Karin Bjørhovde 50 000, nestleder Asbjørn Rasch 10 000, og de fire styremedlemmene Natalia V. Denisova, June Rustad, Thomas André Mork Bredesen og Steffen Kråkstad kr 5 000 hver.

Enstemmig vedtatt av årsmøtet.

4. Valg av styret. Valgkomiteen har bestått av Nina Dons og Ingebjørg Holte Mydland

Asbjørn Rasch har sagt seg villig til å stille ett år til. Han ble enstemmig valgt.
De fem øvrige styremedlemmene ble alle valgt for to år i fjor og var ikke på valg.

Styrets forslag til ny valgkomité: Ingebjørg Mydland og Brita Workinn. Ny valgkomité ble enstemmig valgt.

5. Forslag fra beboere: Forslag om inngåelse av ny serviceavtale om varmeanlegg

5 a) Yngve Olsen og Adrianne Ubeda hadde fremmet følgende forslag om en ny fellesavtale på årlig service på varmeanlegg. «Sameiet besørger årlig service på varmeanlegg, inkludert alle leiligheter, hvor kostnad belastes hver leilighet. Dette vil kanskje også bli billigere enn at alle bestiller hver for seg. Kostnaden kan enten legges på månedlige fellesutgifter eller faktureres som et engangsbeløp etter endt arbeid.»

5 b) Marte Spangens forslag gjaldt noe av det samme: «Med forbehold om at andre tiltak styret allerede måtte ha iverksatt løser problemene, er det mitt forslag at styret på fellesskapets bekostning får inn andre fagfolk enn Åge Nilsen AS til å vurdere problemene med den vannbårne varmen, til å uttale seg om hva disse skyldes, og eventuelt for å gi et kostnadsoverslag for utbedring.»

Etter en ganske grundig diskusjon av problemstillingene i begge de innsendte forslagene, der styret bl.a. understreket at de er i ferd med å forhandle ferdig og inngå nye og bedre avtaler om årlig service, nøyde forslagsstillerne seg med følgende forslag til vedtak:

Forslagene fra sameierne Olsen/Ubeda og Spangen oversendes styret til videre bearbeiding og til bruk i forhandlinger med mulige leverandører i tiden fremover. Enstemmig vedtatt.

6. Nye vedtekter for sameiet i henhold til ny Lov om eierseksjoner av 2017/18

Innledningsvis ble det understreket at nye vedtekter skulle vært vedtatt senest 31.12. 2018. I tillegg til det utsendte utkastet, laget av BONORD, ble to punkter rettet på i møtet:

§ 2 Hva sameiet omfatter.

Linje 4: Sameiet består av 48 boligseksjoner og ingen næringsseksjoner.

§ 11 Ordensregler

Ny tekst inn: Sameiet Brinken Terrasser har egne ordensregler, sist revidert på sameiermøtet 15.3.2018, jfr. www.brinkenterrasse.no. I tillegg gjelder Huseiernes landsforbunds ordensreglement i den grad det passer inn i sameiets ordensregler.

De nye vedtektene ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Tromsø 3.april 2019

Gerd Karin Bjørhovde (sign) møteleder

Øystein Woie (sign) protokollunderskriver

——————————————

Protokoll til ekstraordinært årsmøte

Sameiet Brinken Terrasser

Onsdag 30.05.2018, kl. 18:00

Sted: B-blokka

1. KONSTITUERING

Status frammøtte

-9 sameiere

Valg av møteleder

-Berit Sannes

Valg av protokollfører

-Berit Sannes

Godkjenning innkalling

-Godkjent

Valg av protokollunderskriver

-Elin Johnsen

2. VALG AV NYTT STYRE

På årsmøtet, som ble avholdt 15. mars 2018, ble det ikke vedtatt nytt styre for sameiet. Bakgrunnen for det var at man ikke hadde kandidat til styreledervervet. Valgkomiteen fikk derfor i oppdrag å finne forslag til ny styreleder.

Valgkomiteen har foreslått fire nye styremedlemmer og to nye vararepresentanter, samt tre alternativer til styreledervervet.

Valgkomiteens alternativer

1. Sameiermøtet bes ta stilling til kandidater fra sameiet som på sameiermøtet framkommer villig til å ta styreledervervet for ett, alternativt to år, med nåværende kompensasjon.

2. Sameiermøtet bes ta stilling til kandidater fra sameiet som på sameiermøtet framkommer villig til å ta styreleder vervet for ett, alternativt to år, med 65.000 kr i årlig kompensasjon.

3. Sameiermøtet bes ta stilling til ekstern kandidat Ole Vidar Furnes som styreleder med en årlig kompensasjon på 65.000 kr.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer vedtas. Gerd Bjørhovde ble valgt til ny styreleder.

Styrets sammensetning er

Styreleder:

• Gerd Bjørhovde, valgt for 2 år.

Styremedlemmer:

• Steffen Kråkstad, B-blokka, valgt for 2 år.

• June Rustad, B-blokka, valgt for 2 år.

• Thomas Andre Mork Bredesen, A-blokka, valgt for 2 år.

• Natalia V. Denisova, B-blokka, valgt for 2 år.

• Asbjørn Rasch, A-blokka, valgt for 2 år i 2017.

Varamedlemmer

• Sigve Nedredal, A-blokka, valgt for 2 år.

• Anne Figenschou, B-blokka, valgt for 2 år.

Valgkomite

• Ingebjørg Holte

• Nina Dons

Styrehonorar avgjøres på neste årsmøte i 2019.

Tromsø, 30.05.2018

Berit Sannes Elin Johnsen

Møteleder Protokollunderskriver

———————————————————————————–

Protokoll 15.03.18

Årsmøte i Sameiet Brinken Terrasser 15.03.2018

Møtet ble avholdt i hovedinngangen i Blokk B

1. Konstituering

a. Status fremmøte:

– 18 stemmeberettigede var til stede

– det var ingen fullmakter

– ingen møtte fra Bonord

b. Valg av møteleder:

Berit Sannes ble valgt til møteleder.

c. Valg av protokollføre:

Asbjørn Rasch jr ble valgt til protokollfører.

d. Godkjenning av innkalling:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

e. Valg av Protokollunderskrivere:

Grethe Arntzen og Marte Spangen ble valgt til å skrive under protokollen.

f. Godkjenning av dagsorden:

Dagsorden ble enstemmig godkjent.

2. Årsregnskap og Årsmelding 2017

Merknader som kom i forbindelse med behandlingen av årsmeldingen:

– det ble foreslått at det nye styret sender ut informasjon om hvordan det kan forebygges at matfett tetter igjen avløpsrørene

– i forbindelse med vurdering av eventuell anskaffelse av sykkelskur, ble det vist til at det i Karisvingen var en praktisk og estetisk god løsning som burde ses på

– det ble påpekt at søylene utenfor utgangene har rustskader og bør utbedres

– vedtektene for sameiet må harmoniseres til ny eierseksjonslov

– Airbnb – det er registret en del aktivitet mhp Airbnb. Det bør sjekkes hvilke regler som finnes om rettigheter og plikter

Vedtak:

Årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes.

3. Godtgjørelse til styret

Vedtak:

Styrehonorar på kr. 40 000 fordeles slik at styreleder får kr. 20 000, mens de fire andre styremedlemmene får kr. 5 000.

4. Valg:

Vedtak:

Saken utsettes i ca en måned inntil valgkomiteen har kommet med et komplett forslag.

5. Endring av ordensreglene

Som følge av at vi nå har mulighet til å lade el- biler eller hybrid – biler i garasjen, foreslår styret å endre ordlyden i ordensreglene.

Vedtak:

Ordensreglene endres i punkt III, avsnitt 2

Det er ikke lov til å lade el – biler og hybrid – biler på vanlig stikkontakt i garasjen. Sameiere som ønsker kontakt for å lade el – bil eller hybrid – bil, må bestille godkjent ladestasjon av typen Zaptec, med egen strømmåler. Det må innbetales fastsatt egenandel til sameiet, samt gis beskjed til styret slik at egenandelen blir registrert.

6. Egenandel El – bil

Vedtak:

På ekstraordinært sameiermøte den 20.september 2017 ble det besluttet at sameiere som kobler seg opp med ladestasjon for el – bil og hybrid – bil, skulle betale egenandel til sameiet på kr. 8 750. Styret foreslår å øke denne egenandelen til kr. 12 000 etter 1.juli 2018. d

Dette begrunnes med at ikke alle sameiere vil koble seg opp , samt at det er ekstrautgifter for sameiet med tanke på utstyr og abonnement for internett – tilkobling til disse laderne.

Vedtak:

Egenandelen som skal betales til Sameiet for anskaffelse av ladestasjon for el – biler og hybrid -biler økes til kr. 12 000 etter 1. juli 2018.03.21

7. Drivhus

Det er innkommet forslag fra Hagekommiteen om anskaffelse av drivhus.

Prinsipielt har styret den oppfatning at den enkelte sameier ikke kan få eksklusiv rett til å disponere deler av sameiets fellesarealer. Styret foreslår at årsmøtet avslår søknaden.

Vedtak:

Årsmøtet avslår søknaden.

8. Døråpnere

Det er innkommet forslag fra sameier om å installere døråpnere fra garasjen og inn til heisene/trappene.

Vedtak:

Årsmøtet ber det nye styret om å utrede muligheten for anskaffelse av døråpnere.

9. Ekstraordinært årsmøte.

Vedtak:

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i løpet av ca en måned for å gjennomfør valg.

Tromsø 15.03. 2018

Grethe Arntzen Marte Spangen

PROTOKOLL

Sameiet Brinken Terrasser

Ekstraordinært sameiermøte

Dato 20.09.2017, kl. 18.00

Sted: Fojaèen i A-blokka

Møtet ble åpnet av styreleder Berit Sannes

Til stede fra GK-elektro: Richard Prytz

1. KONSTITUERING

A. Status frammøtte:

13 stemmeberettigede til stede.

8 fullmakter registrert

B. Valg av møteleder:

Vedtak: Berit Sannes valgt til møteleder.

C. Valg av protokollfører:

Vedtak: Reidun Jordan valgt til protokollfører.

D. Godkjenning innkalling:

Vedtak: Innkallingen er enstemmig godkjent

E. Valg av protokollunderskriver:

Vedtak: Berit Sannes og Elin Johnsen er valgt til protokollunderskriver.

F. Valg av tellekorps:

Vedtak: Ingebjørg Holte er valgt til tellekorps.

G. Godkjenning av dagsorden:

Vedtak: Ingen bemerkninger til sakslisten. Dagsorden godkjennes

Protokolleres: Ekstraordinært Sameiermøtet er erklært lovlig satt.

Sak 1: Infrastruktur for lading av el-bil i garasjen.

Styret har fått flere innspill fra sameiere som ønsker opplegg for ladding av el-bil i garasjen. Styret mener at det er nødvendig å legge til rette for dette. Det er stadig flere som velger å kjøpe el-bil, og vi mener Brinken Terrasser bør ha infrastruktur for dette.

Vedtak: Sameiet Brinken Terrasse vedtok enstemmig at infrastrukturen for lading av EL-bil i garasjeanlegget skal gjennomføres. Styret gis fullmakt til å inngå avtale med godkjent installatør. Styret ble bedt om å innhente tilbud fra flere leverandører for å sikre at vi har det rimeligste tilbudet. Sameiermøtet går inn for at sameiet betaler/legger ut for infrastrukturen,

kr. 420 000.- for begge blokkene, tils. 48 leiligheter. Hver enkelt sameier som ønsker ladestasjon betaler sin andel på kr.8750.- for infrastrukturen samt tilknytning med boks og egen strømmåler ca. 15-20000.- . Sameiere må bestille ladestasjon av samme type.

Sak 2: Korrigering av ordensreglene.

Vedtak: Ordensreglene korrigeres ved at man endrer punkt III, tredje avsnitt til «Det er ikke lov å lade el-biler med vanlig stikkontakt i garasjen. For lading av el-bil eller hybrid-bil, må godkjent ladestasjon installeres av godkjent installatør, som har avtale med sameiet». Ordensreglementet settes i verk når infrastrukturen er på plass.

Tromsø, 20.09.2017

__________________ ____________

Berit Sannes Elin Johnsen

Møteleder Protokollunderskriver

PROTOKOLL

Sameiermøte i Sameiet Brinken Terrasser

Sted/dato: Tromsø, 20.04.2017

Møtet ble åpnet av styreleder Charlotte Reedtz

Til stede fra boligbyggelaget: Ingen

1. KONSTITUERING

A. Status frammøtte:

Protokolleres: 15 stemmeberettigede til stede.

Av disse er:

15 seksjonseiere

0 fullmakter registrert

B. Valg av møteleder:

Vedtak: Charlotte Reedtz er valgt til møteleder.

C. Valg av protokollfører:

Vedtak: Svein Jarle Svendsen er valgt til protokollfører.

D. Godkjenning innkalling:

(Orientering om hvordan og når generalforsamlingen ble innkalt.

Har noen noe å bemerke til innkallingen?)

Vedtak: Innkallingen er enstemmig godkjent

E. Valg av protokollunderskriver:

Vedtak: Berit Sannes og Vidar Eng er valgt til protokollunderskriver.

F. Valg av tellekorps:

Vedtak: Ingebjørg Holte er valgt til tellekorps.

G. Godkjenning av dagsorden:

Vedtak: Ingen bemerkninger til sakslisten. Dagsorden godkjennes

Protokolleres: Sameiermøtet er erklært lovlig satt.

 

2. ÅRSBERETNING 2016

Årsberetningen er sendt seksjonseierne sammen med innkallingen.

Årsberetningen gjennomgås og det åpnes for spørsmål fra sameiermøtet.

Eventuelt: Enkelte sameiere ønsker nærmere gjennomgang av årsberetningen, pkt 3.2 styrets arbeide, slik at det belyses hvilke saker som evt er avsluttet og hva som eventuelt må jobbes videre med. Styreleder og møteleder Charlotte Reedtz redegjør nærmere for hvert enkelt punk og åpner for kommentarer som også protokollføres.

Sameiermøtet har følgende bemerkninger:

• Det rettes opp i feil i årsberetningen under pkt. 1 Generelle opplysninger, hvor det er angitt at styret består av 3 kviner og 1 mann + varamedlemmer, det skal være 4 kvinner og 1 mann + varamedlemmer.

• Under samme pkt som ovenfor, siste setning, skal det stå «sameiets stilling» i stedet for «lagets stilling».

• Under pkt. 2, Tillitsvalgte, er det en bemerkning om at det tok lang tid før tidligere styreleder ble avregistrert som styreleder, en henstilling til det nye styret om å melde inn forandringer i styret så tidlig som mulig.

• Under pkt. 3.1, Møtevirksomhet, skal det i stedet for «xx» stå «flere»

• Under pkt. 3,2, Styrets arbeide, gjennomgår styreleder som nevnt i nærmere detalj. Her kommer det noen bemerkninger som overlates til det nye styre å følge opp, eller at den enkelte sameier melder det som sak til det nye styret. Blant annet:

• Belønning til hybelvertene

• Teknisk komite uttrykker behov for at det til høsten sannsynligvis vil være behov for vedlikehold av utvendig omslag på samtlige vinduer, og at gulvene og vegger i kjellergangene har behov for å males.

• Det rettes kommentar til vindusvasking som utføres av renholdsfirma, en sameier er plaget med at måseekstrement på vinduer. Styreleder anbefaler alle som er misfornøyde etter årlige vindusvasker om å melde dette tilbake til styret. Dette adresseres da til firmaet som vasker, og de vil komme å utbedre de aktuelle leilighetene dette gjelder.

Vedtak: Årsberetning for 2016 er godkjent med de merknadene som framkom på sameiermøtet.

Enstemmig vedtatt

3. ÅRSREGNSKAP 2016

Årsregnskapet og evt. revisjonsberetningen er sendt seksjonseiere sammen med innkallingen.

Årsregnskapet og revisjonsberetningen gjennomgås av Berit Sannes fra styret.

Dette viser overskudd på kr 438 838,-

Vedtak: Årsregnskap for 2016 er godkjent.

Sameiet har et overskudd på 438 838,- som overføres til egenkapital og neste års drift, samt vedlikeholdsarbeid jamf. Plussplan.

Enstemmig vedtatt

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET

Ved forrige sameiermøte ble det besluttet å innføre styrehonorar, det ble fastsatt til kr 40.000, som ble fordelt 20.000 til styreleder og 5.000 til hver av de øvrige styremedlemmene.

Styrehonoraret gjelder for perioden fra forrige ordinære sameiermøte.

Enstemmig vedtatt

5. VALG

Valg av styret:

Berit Sannes ble valgt til styreleder for 1 år

Viktor Albrigtsen ble valgt til styremedlem for 2 år

Asbjørn Rasch ble valgt til styremedlem for 2 år

Det nye styret med varamedlemmer består nå av:

Styreleder Berit Sannes

Styremedlem Marthe Tønder Borchgrevink, på valg i 2018

Styremedlem Ingebjørg Mydland Holte, på valg i 2018

Styremedlem Viktor Albrigtsen, på valg i 2019

Styremedlem Asbjørn Rasch, på valg i 2019

Varamedlem Reidun Jordan, på valg i 2018

Varamedlem Hanne Husom Haukland, på valg i 2018.

Andre valg:

Valgkomité, forslag Elin Johnsen og Ørjan Olsvik.

Vedtak: Foreslåtte blir enstemmig vedtatt som ny valgkomite, Elin Johnsen og Ørjan Olsvik.

Enstemmig vedtatt

 

6. ANDRE SAKER

Innføring av dugnadsbidrag. For nærmere opplysninger vises det til årsberetningen.

Enstemmig vedtatt

Leder av EL-bil foreningen Niclas Brannfjell orienterer om fordeler med etablering av ladestasjoner for EL- og hybridbiler. Det gamle styret har bedt om tilbud fra EL-Installatøren mtp tilrettelegging for EL-billading. Det vedtas at det nye styret følger dette opp videre, og evt innhenter tilbud også fra andre tilbydere. Når dette er konkretisert nærmere vil det innkalles til ekstraordinært sameiermøte for redegjørelse og evt. Iverksettelse. Saptec er blitt nevnt som potensiell leverandør på ladeløsning.

Enstemmig vedtatt

7. INNKOMNE FORSLAG/ANDRE SAKER

Ingen innkomne forslag/saker.

Tromsø, 20.04.2017

__________________ ____________

Vidar Eng Berit Sannes

Protokollunderskrivere

——————————————————————————————————————————————————————————-

PROTOKOLL fra ordinært sameiermøte i Sameiet Brinken Terrasser

Dato: Mandag 29. februar 2016 kl. 1900-2030 i inngangspartiet i B-blokka, Brinkvegen 47.

Møtet ble åpnet av: Styreleder Vidar Eng.

Til stede fra styret: Styreleder Vidar Eng og styremedlemmene Grethe Arntzen og Erik Gjømle. Styremedlemmene Mette Nyland og Svein Jarle Svendsen meldte forfall og var ikke til stede.

Til stede fra forretningsfører Bonord: Ingen.

1. KONSTITUERING.

a. Godkjenning av innkalling:

Innkallingen ble sendt til beboerne på epost 11. februar. Sakspapirene ble sendt til beboerne på epost 22. februar.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

b. Godkjenning av saksliste:

Vedtak: Sakslisten ble enstemmig godkjent.

c. Status frammøtte:

Protokolleres:

Stemmeberettigede seksjonseiere tilstede: 15. I tillegg var det levert 1 fullmakt.

Tilstede var i alt 18 personer.

d. Valg av tellekorps:

Vedtak: Det ble ikke valgt tellekorps.

e. Valg av møteleder:

Vedtak: Erik Gjømle ble valgt til møteleder.

f. Valg av protokollfører:

Vedtak: Vidar Eng ble valgt til protokollfører.

g. Valg av protokollunderskriver:

Vedtak: Erik Gjømle og Nina Smaadal ble valgt til protokollunderskrivere.

Protokolleres: Sameiermøtet erklært lovlig satt.

2. ÅRSMELDING FOR 2015.

Årsmeldingen ble gjennomgått av styreleder Vidar Eng, og det ble åpnet for spørsmål fra sameiermøtet.

Vedtak: Årsmelding for 2015 godkjennes.

3. ÅRSREGNSKAP, ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER OG REVISORRAPPORT FOR 2015. DESSUTEN BUDSJETT FOR 2016.

Dette ble gjennomgått av styreleder Vidar Eng, og det ble åpnet for spørsmål fra sameiermøtet.

Vedtak: Årsregnskap for 2015 godkjennes. Overskuddet på kr 59 404 settes av til framtidig vedlikehold. Budsjettet for 2016 godkjennes.

4. FASTSETTELSE AV STYREGODTGJØRELSE FOR 2016.

Styregodtgjørelsen har i 2015 vært kr 0.

Vedtak:

Sameiet Brinken Terrasser innfører styrehonorar fra og med sameiermøtet 2016. Beløpet blir totalt kr 40 000 pr år fordelt med 20 000 på styreleder og 5 000 hver på de fire andre i styret. Selv om det nyvalgte styret bare fungerer i 10 av 12 måneder i 2016, utbetales full sum også for 2016. Beløpet budsjetteres det ikke med på 2016-budsjettet da det kommer til utbetaling i 2017.

5. VALG AV NYTT STYRE OG NY VALGKOMITE.

Valgkomiteen har bestått av Vivian Greger og Nina Smaadal.

Valgkomiteen hadde følgende forslag til sammensetning av styret for neste periode:

Styreleder:

Charlotte Reedtz Blokk A Velges for 2 år

Styremedlemmer:

Svein Jarle Svendsen Blokk A Er valgt for 1 år

Berit Sannes Blokk A Velges for 2 år

Marthe Borchgrevink Blokk B Velges for 2 år

Ingebjørg Mydland Blokk B Velges for 2 år

Varamedlem:

Hanne Husom Haukland Blokk B Velges for 2 år

Reidun Jordan Blokk B Velges for 2 år

Som ny valgkomite foreslår styret:

Gerd Bjørhovde, Blokk A, og Kjell Olav Pettersen, Blokk B.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling på nytt styre og styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

6. FORSLAG TIL NY TEKST AV ORDENSREGLENE

På vegne av styret la styreleder Vidar Eng fram følgende forslag til nye formuleringer av ordensreglene.

Forslag 1:

ORDENSREGLENE, Avsnitt I:

Praktiske detaljer for sameiet og for seksjonseierne finnes på sameiets hjemmeside: brinkenterrasse.no

(Dette erstatter i tidligere ordensregler følgende: (skal opprettes).)

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Forslag 2:

ORDENSREGLENE, Avsnitt III:

Seksjonseiernes avmerkete garasjeareal skal benyttes til oppstillingsplass for seksjonseiernes kjøretøyer og rekvisita som tilhører kjøretøyet som dekkskift, skiboks eller lignende. Lagring av potensielt brennbare gjenstander som pappesker, terrassemøbler osv er ikke tillatt. Arealet utenfor de avmerkete garasjearealene er sameiets felles eiendom og skal ikke brukes av seksjonseierne til lagring av private eiendeler.

(Dette erstatter i tidligere ordensregler følgende: (Garasjearealet skal benyttes til oppstillingsplass for seksjonseiernes biler og ikke benyttes til lager for annet rekvisita enn det som tilhører bilen (dekk/skiboks eller lignende).))

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Forslag 3:

ORDENSREGLENE, Avsnitt III:

Det er ikke lov å lade el-biler på dagens stikkontakter. Sameiere som ønsker kontakt for å lade el-bil må søke styret, må dokumentere ved hjelp av ekspertise at sameiets strømanlegg vil tåle slikt, må dekke hele kostnaden ved å montere slike kontakter, må i tillegg montere strømmåler, og vil bli fakturert for kostnaden ved strømforbruket.

(Dette er et nytt punkt i ordensreglene.)

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Forslag 4:

ORDENSREGLENE, Avsnitt III:

Garasjeanlegget rengjøres jevnlig av styret, men den enkelte seksjonseier har ansvar for rimelig renhold av sin egen parkeringsplass.

(Dette erstatter i tidligere ordensregler følgende: (Garasjeanlegget skal rengjøres i regi av styret en gang i året, men den enkelte seksjonseier har ansvar for rimelig renhold av sin egen parkeringsplass.))

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Forslag 5:

ORDENSREGLENE, Avsnitt III:

Bilvask, motorsykkelvask og sykkelvask skal ikke foregå i garasjeanlegget. Brannslangen i garasjeanlegget må ikke benyttes til vask.

(Dette erstatter i tidligere ordensregler følgende: (Bilvask skal foretas utendørs, og slange til vannuttak straks utenfor garasjedøren er hensatt i garasjen. Brannslangen må ikke benyttes.))

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Forslag 6:

ORDENSREGLENE, Avsnitt III:

Sykler skal hensettes på egen avmerket garasjeplass eller i sykkelstativer, enten i garasjeanlegget eller utendørs.

(Dette erstatter i tidligere ordensregler følgende: (Sykler skal hensettes i sykkelstativer i garasjeanlegget. Sykler skal ikke plasseres i inngangsparti eller i gangarealet, og heller ikke foran inngangspartiet eller på utearealet ellers. Om sommeren kan sykler settes i utestativene som er plassert ved hver gjesteparkeringsplass. Sykler skal ikke hensettes andre steder utendørs.))

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Forslag 7:

ORDENSREGLENE, Avsnitt V:

Dersom gjester lar bilen bli stående over natten, må det legges en lapp godt synlig innenfor frontruta der det står angitt den leilighet/sameier bilens eier er gjest hos.

(Dette erstatter i tidligere ordensregler følgende: (Dersom gjester lar bilen bli stående over natten skal det benyttes et gjestekort som alle leilighetene har fått utdelt.))

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Forslag 8:

ORDENSREGLENE, Avsnitt V:

Beboerne må ha parkeringsplass i garasjeanlegget til alle husstandens biler.

Dette forslaget ble trukket av styret og altså ikke vedtatt. Følgende setning i ordensreglene gjelder derfor fortsatt: Beboerne må ha parkeringsplass i garasjeanlegget til alle husstandens kjøretøy.

7: INNKOMNE FORSLAG.

Ingen saker var innmeldt.

8: ORIENTERING OM VEDLIKEHOLD I 2016

Sigurd Olsen fra sameiets egen tekniske komite orienterte om teknisk komite sin befaring 16. februar. I notat datert 23. februar redegjør Teknisk komite for sine forslag til vedlikehold i årene 2016-2018. Forslaget innebærer vesentlig mindre utlegg til vedlikehold i 2016 enn de 400 000 kr som styret har budsjettert med utifra vår vedlikeholdsplan/Plussplan. Notatets forslag vurderes og avgjøres av det nyvalgte styret.

Protokollen undertegnes:

Erik Gjømle Nina Smaadal

(sign) (sign)

Dato: Dato:

———————————————————————————————————————————————————————————————-

PROTOKOLL fra ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Brinken Terrasser

Dato: Mandag 1. juni 2015 kl 1900-1945 i inngangspartiet i A-blokka, Brinkvegen 41.

Møtet ble åpnet av: Styreleder Vidar Eng.

Til stede fra styret: Styreleder Vidar Eng og styremedlemmene Grethe Arntzen, Erik Gjømle og Mette Nyland. Styremedlem Svein Jarle Svendsen møtte ikke.

Til stede fra forretningsfører Bonord: Ingen.

1. KONSTITUERING

1. Valg av fullmaktskomite/tellekorps:

Vedtak: Erik Gjømle ble valgt.

2. Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble sendt pr epost 21. mai. Påminning ble sendt på epost 1. juni.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

3. Godkjenning av sakslisten:

Vedtak: Sakslisten ble enstemmig godkjent.

4. Valg av møteleder:

Vedtak: Vidar Eng er valgt til møteleder.

5. Valg av protokollfører:

Vedtak: Vidar Eng er valgt til protokollfører.

6. Valg av protokollunderskriver:

Vedtak: Vidar Eng og Grethe Arntzen ble valgt til protokollunderskrivere.

7. Status frammøtte:

Protokolleres:

Stemmeberettigede seksjonseiere tilstede: 8, som var representert av i alt 9 personer. I tillegg var det 1 stemmefullmakt disponert av 1 tilstedeværende sameier. Ialt kunne derfor 9 stemmer avgis.

Protokolleres: Sameiermøtet er erklært lovlig satt.

2. FORSLAG TIL ENDRING AV SAMEIETS VEDTEKTER I PARAGRAF 7.

Styrets foreslag til endring av paragraf 7:

Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst fem av sameierne fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Sameiermøtet innkalles av styret med varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager, men det kan om nødvendig innkalles med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

3. FORSLAG TIL TILLEGG TIL DET SOM NÅ STÅR I SAMEIETS VEDTEKTER § 12 Vedlikehold av bruksenheter.

Styrets foreslag til tillegg til paragraf 12:

Utsiden av vinduene tilhører sameiets fellesareal. Sameiere kan søke styret om å få sette opp avskjerming på utsiden av vinduer på egen kostnad etter vedtatte retningslinjer. Avskjerming på utsiden av vinduene vedlikeholdes av eieren av den leiligheten som avskjermingen ligger til. Oppsatt avskjerming tilhører sameiet og skal ikke demonteres ved salg/flytting. Dersom montering eller vedlikehold krever tilgang til andre sameieres terrasse eller medfører skader på sameiets fellesareal, må dette ordnes og eventuelt kompenseres av den sameier som setter opp og bruker avskjermingen.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

4. FORSLAG TIL VEDTAK OM UTE-AVSKJERMING I SAMEIET BRINKEN TERRASSER:

Styrets forslag til vedtak:

Følgende retningslinjer gjelder for avskjerming på utsiden av vinduene:

Vedtektene til Sameiet Brinken Terrasser, §12, siste avsnitt, gjelder.

1. Søkeren må spesifisere hvilke vinduer søknaden gjelder for.

2. Søkeren må følge styrets anvisninger om farge og produkttype for slik å få et enhetlig preg.

For å få minst mulig belastning, både på andre sameiere og for selve sameiet, og i tillegg oppnå lavere kostnader, oppfordres naboleiligheter til å samarbeide om oppsett av avskjerming.

Styremedlem Erik Gjømle la fram følgende reviderte forslag til vedtak, og dette ble lagt til grunn for avstemningen:

Retningslinjer for utvendig solavskjerming:

Vedtektene til Sameiet Brinken Terrasser, §12, siste avsnitt, gjelder.

3. Søkeren må spesifisere hvilke vinduer søknaden gjelder for.

4. Søkeren må følge styrets anvisninger som er listet opp nedenfor for slik å få et enhetlig preg:

Leverandør: Avskjerming AS

Type / modell: Fixscreen

Duk farge: Mørk – fargekode duk. 2053/92

Toppboks form: Firkantet

Toppboks farge/systemfarge: Natureloksert aluminium, samme farge som profiler rundt vindu, tak, altan.

Annet:

Montering skal utføres av leverandøren.

Forbud mot sol- eller vind-registrator

Vedtak:

Erik Gjømles forslag ble enstemmig vedtatt.

5. LÅS PÅ DØRENE FRA GARASJEN OG TIL DE FIRE OPPGANGENE.

Det ordinære sameiermøtet 16. mars 2015 vedtok at styret skulle arbeide for å få satt lås på de fire dørene som leder fra garasjeanlegget og inn til de fire oppgangene. Hensikten med låsene skulle være tyverisikring, dvs at tyver som kom seg inn i garasjeanlegget ikke skulle kunne komme seg videre opp i oppgangene.

Sameiet har fått tilbud fra vårt nøkkelfirma Kaba Møller Undall AS datert 5.5.2015. Tilbudet på fire låser er dyrere enn før antydet, nesten 40 000 kr. Det skyldes at dørene er branndører, slik at låsene må kunne åpnes uten nøkkel ved brann i garasjen. Men hvis branndørene skal kunne åpnes ved å knuse en glassplate og trykke på en knapp blir jo tyverisikringen nokså minimal.

Vedtak:

Det ekstraordinære sameiermøtet opphever vedtaket fra 16. mars 2015. Styret får fullmakt til å utrede alternativer som kamera-overvåkning, vaktselskap o.l. Et eventuelt endelig vedtak om dette gjøres på det ordinære sameiermøtet i 2016.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

PROTOKOLL fra ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Brinken Terrasser

Dato: Tirsdag 5. mai 2015 kl 1900-2130 i inngangspartiet i B-blokka, Brinkvegen 47.

Møtet ble åpnet av: Styreleder Vidar Eng.

Til stede fra styret: Styreleder Vidar Eng og styremedlemmene Grethe Arntzen og Erik Gjømle. Styremedlemmene Svein Jarle Svendsen og Mette Nyland meldte forfall.

Til stede fra forretningsfører Bonord: Ingen.

1. KONSTITUERING

1. Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble sendt pr epost 27. april. Påminning ble sendt på epost 4. mai.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2. Godkjenning av sakslisten: Charlotte Reedtz foreslo at sak 2 ikke skulle behandles fordi det var omkamp på tidligere vedtak fra det ordinære sameiermøtet i 2014.

Vedtak: Sakslisten ble godkjent med stort flertall.

3. Valg av møteleder:

Vedtak: Vidar Eng er valgt til møteleder.

4. Valg av protokollfører:

Vedtak: Vidar Eng er valgt til protokollfører.

5. Valg av protokollunderskriver:

Vedtak: Vidar Eng og Ørjan Olsvik er valgt til protokollunderskrivere.

6. Status frammøtte:

Protokolleres:

Stemmeberettigede seksjonseiere tilstede: 23, som var representert av i alt 29 personer. I tillegg var i alt 15 stemmefullmakter disponert av 10 tilstedeværende sameiere. Ialt kunne derfor 38 stemmer avgis, men antallet varierte i løpet av møtet fordi noen kom sent og noen måtte gå tidlig.

Protokolleres: Sameiermøtet er erklært lovlig satt.

2. SAK 1 TIL BEHANDLING: Søknad om tillatelse til å montere solavskjermingsscreens på utsiden av de vestvendte vinduene i 1. etasje Brinkvegen 43 og Brinkvegen 45.

Søknad fra søkerne Grethe Arntzen og Erik Gjømle var vedlagt innkallingen. Søknaden fra Henriette Riley var innbakt i innkallingen. Flertallet i styret, Grethe Arntzen, Erik Gjømle og Svein-Tore Nyvoll, vedtok på styremøtet 20. april å innvilge søknadene, mens styreleder Vidar Eng stemte i mot. Sameier Vidar Eng, framsatte så skriftlig krav om ekstraordinært sameiermøte, ihht § 7 i sameiets vedtekter.

I debatten begrunnet Vidar Eng kravet om sameiermøtebehandling med at søkerne også utgjorde styreflertallet, og dessuten med henvisning til vedtektene i sameiet, paragraf 2 sammen med paragraf 4, paragraf 7, og paragraf 8 sammen med paragraf 9. De tre søkerne begrunnet deretter sine søknader. I debatten hadde i alt 17 personer 23 innlegg.

Forslag 1 fra Vidar Eng:

Sameiermøtet i Sameiet Brinken Terrasser 5. mai 2015 innvilger på det nåværende tidspunkt ikke søknadene om solavskjermingsscreens fra Gjømle/Arntzen 15. april og fra Riley 19. april. Sameiermøtet gir styret i oppdrag å foreslå felles retningslinjer/standard/mal for solavskjermingsscreens i sameiet. Dette må deretter behandles sammen med tilhørende vedtektsendringer i et nytt ekstraordinært sameiermøte.

Sameiermøtet mener følgende momenter bør tas med i dette arbeidet:

Utsiden av vinduene tilhører sameiets fellesareal. Sameiere skal kunne søke styret om å få sette opp avskjerming på utsiden av vinduer på egen kostnad. Retningslinjene skal si noe om for hvilke vinduer avskjerming kan innvilges. Søknaden må spesifisere hvilke konkrete vinduer den gjelder, og søkeren må erklære seg villig til å bære kostnadene til oppsetting og vedlikehold. Det skal være felles standard for avskjerming hva gjelder farge, produsent og leverandør. Oppsatt avskjerming tilhører sameiet og skal ikke demonteres ved salg/flytting. Dersom montering eller vedlikehold krever tilgang til andre sameieres terrasse eller medfører skader på sameiets fellesareal, må dette ordnes og eventuelt kompenseres av den sameier som setter opp og bruker avskjermingen. For å få minst mulig belastning, både på andre sameiere og for selve sameiet, og i tillegg oppnå lavere kostnader, oppfordres naboleiligheter til å samarbeide om oppsett av solavskjermingsscreens.

Forslag 2 fra Charlotte Reedtz:

1. Sameiet støtter i prinsippet søkernes søknad på bakgrunn av ønske om å styrke bomiljøet i boenhetene.

2. Sameiet ber om at styret og søkerne i samarbeid med arkitektene utformer kriterier for gjennomføring av utvendig solavskjerming i de boenheter som ønsker dette nå.

3. Sameiet ber om at styret utarbeider retningslinjer/standard/mal som behandles på neste sameiermøte.

Forslag 3 fra Vidar Eng som er et tilleggsforslag til forslag 2:

Det settes inn som overskrift for å vise at forslaget er en helhet følgende: «Samlet vedtak i 4 punkter.»

Nytt punkt 4: Nye vedtektsformuleringer behandles om ca 1 måned og vil ha tilbakevirkende kraft.

Vidar Eng trakk så forslag 1 til fordel for det omforente forslag 3 som så ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Samlet vedtak i 4 punkter.

1. Sameiet støtter i prinsippet søkernes søknad på bakgrunn av ønske om å styrke bomiljøet i boenhetene.

2. Sameiet ber om at styret og søkerne i samarbeid med arkitektene utformer kriterier for gjennomføring av utvendig solavskjerming i de boenheter som ønsker dette nå.

3. Sameiet ber om at styret utarbeider retningslinjer/standard/mal som behandles på neste sameiermøte.

4. Nye vedtektsformuleringer behandles om ca 1 måned og vil ha tilbakevirkende kraft.

3. SAK 2 TIL BEHANDLING på det ekstraordinære sameiermøtet går fram av følgende epost datert 22. april:

I henhold til § 7 i sameievedtektene ber vi om å få avholdt ekstraordinær generalforsamling.Vi ønsker en ny vurdering av vedtaket om gjennomføring av hageplanen. Som nevnt ved sist generalforsamling vil en ekstraordinær generalforsamling være eneste måte å kunne vurdere denne saken på nytt. Vi mener at beslutningen gjort i 2014 bør vurderes på nytt, og sees i sammenheng med avsetninger til framtidig vedlikehold, og en forsvarlig bruk av sameiets innbetalinger av fellesutgifter. Det stilles også tvil ved å investere en halv million i skjøre trær og gjerder i et område som benyttes som snødeponi, og i det hele tatt nødvendigheten av dette.

Med vennlig hilsen Kjell Olav Pettersen, Hanne Husom Haukland, Asbjørn Rasch

I debatten redegjorde Asbjørn Rasch for saken. Deretter la Elin Johnsen og Britt Kvalsvik fra sameiets hagekomite fram sitt syn. Deretter hadde i alt 12 ordet med 13 innlegg.

Forslag 1 fra Asbjørn Rasch:

Ekstraordinært sameiermøte 5.5.2015 i Brinken Terrasse opphever vedtak gjort i ordinært sameiermøte 27. februar 2014 i sak 6/2014. Hageplanen bør ikke prioriteres, men deler av planen kan vurderes i forbindelse med Plussplanen og årlige vedlikeholdsprogram.

Forslag 2 fra Charlotte Reedtz:

Sameiets vedtak om utbedring av uteområdet opprettholdes og kontrakten med Markussen signeres 6.5.15.

Vedtak:

Forslag 1 fikk 16 stemmer og falt, mens forslag 2 fikk 19 stemmer og ble vedtatt.

Merknad: På møtet 5.5.2015 ble det opplyst fra møteleder at stemmetallene var 14-14, og at forslag 1 følgelig hadde falt fordi det ikke oppnådde alminnelig flertall, noe som var nødvendig for å omgjøre vedtaket fra 27.2.2014. Forslag 1 fikk etter kontrolltelling 16 stemmer mot opprinnelig opplyst 14, noe som skyldes en ren regnefeil. Forslag 2 fikk etter kontrolltelling 19 stemmer mot opprinnelig opplyst 14, noe som skyldes at 5 fullmakter var oversett. Vedtaket blir likevel det samme, etter kontrolltelling mer tydelig.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

PROTOKOLL fra ordinært sameiermøte i Sameiet Brinken Terrasser

Dato: Mandag 16. mars 2015 kl. 1900-2100 i foajeen i B-blokka, Brinkvegen 47.

Møtet ble åpnet av: Styreleder Vidar Eng.

Til stede fra styret: Styreleder Vidar Eng og styremedlemmene Grethe Arntzen og Erik Gjømle. Styremedlemmene Mette Nyland og Hans-Henrik Mydland samt varamedlem Svein Jarle Svendsen meldte forfall og var ikke til stede.

Til stede fra forretningsfører Bonord: Ronny Jørgensen.

1. KONSTITUERING

1. Status frammøtte:

Protokolleres:

Stemmeberettigede seksjonseiere tilstede: 17.

Disse var representert av i alt personer 20.

2. Valg av møteleder:

Vedtak: Roar Hagen er valgt til møteleder.

3. Valg av protokollfører:

Vedtak: Erik Gjømle er valgt til protokollfører.

4. Godkjenning av innkalling:

Innkallingen ble sendt til beboerne pr epost 24. februar. Sakspapirene ble sendt til beboerne pr epost 8. mars 2015. Beskjed om møtet ble også lagt i sameiernes postkasser.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

5. Valg av protokollunderskriver:

Vedtak: Roar Hagen og Vidar Eng er valgt til protokollunderskrivere.

6. Valg av tellekorps:

Vedtak: Det ble ikke valgt tellekorps.

7. Godkjenning av saksliste:

Det ble diskutert hvorvidt om godkjenning av budsjettet for 2015 burde stå på sakslisten.

Ingen andre bemerkninger til sakslisten.

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

Protokolleres: Sameiermøtet er erklært lovlig satt.

2. ÅRSMELDING FOR 2014

Årsmeldingen ble sendt seksjonseierne 8. mars. Årsmeldingen ble gjennomgått av styreleder Vidar Eng, og det ble åpnet for spørsmål fra sameiermøtet.

Etter forslag fra Roar Hagen vedtok sameiermøtet enstemmig å protokollere følgende endring / presisering til årsmeldingens punkt 3.2 underpunkt 5-års-befaring:

Utifra en 5-års-befaring av sameiets felleseiendom i 2013 lagde daværende styre en liste med 28 punkter som utbygger/ entreprenør skal utbedre. Flere av disse punktene ble utbedret i 2014. De resterende punktene tas i 2015.

Det ble opplyst av sameier Svein-Tore Nyvoll at under strømbruddet i februar 2015 fungerte ingen av nødlysene.

Det ble diskusjon rundt planene om å ruste opp uteområdene og vedlikeholdsplanen knyttet til hvorvidt sameiet har økonomi til å gjennomføre dette.

Vedtak: Årsmelding for 2014 godkjennes.

3. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 2014

Årsregnskapet og revisors beretning ble sendt seksjonseierne 8. mars og ble gjennomgått av styreleder Vidar Eng.

Styret ble oppfordret til å gjøre hele vedlikeholdsplanen / Plussplanen tilgjengelig for sameierne.

Vedtak: Årsregnskap for 2014 godkjennes. Overskuddet på kr 308 205 settes av til fremtidig vedlikehold.

4. VALG

Valgkomiteen har bestått av Vivian Greger og Nina Smaadal. Hans-Henrik Mydland ble i

2014 valgt for en periode på 2 år, men har skriftlig trukket seg fra styret grunnet sykdom.

Valgkomiteen hadde følgende forslag til sammensetning av styret for neste periode:

Styreleder:

Vidar Eng Blokk A Velges for ett år

Styremedlemmer:

Erik Gjømle Blokk A Ikke på valg i år

Grethe Arntzen Blokk A Ikke på valg i år

Mette Nyland Blokk B Ikke på valg i år

Svein Jarle Svendsen Blokk A Velges for 2 år

Varamedlem

Svein-Tore Nyvoll Blokk B Velges for 2 år.

Valgkomiteen har ikke foreslått ny valgkomite, og styret foreslår derfor gjenvalg på

valgkomiteen med:

Nina Smaadal Blokk A

Vivian Greger Blokk B

Vedtak: Valgkomiteens innstilling på nytt styre og styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

5. FASTSETTELSE AV STYREGODTGJØRELSE

Styregodtgjørelsen har i 2014 vært 0 kr.

Vedtak: Styregodtgjørelsen for 2015 settes til kr. 0 ble enstemmig vedtatt.

6. INNMELDTE SAKER

a. Vedlikehold

Styrets forslag til vedtak var:

«Sameiermøtet i 2015 gir styret i fullmakt til å fastsette felleskostnadene slik at nødvendige midler til vedlikehold settes av.»

Vedtak:

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

b. Styrehonorarer

Orientering fra styret ved Vidar Eng.

Styrets forslag til vedtak var:

«Sameiermøtet i 2015 gir styret i fullmakt til å innføre og budsjettere med styrehonorar fra og med 1.1.2016. Forretningsfører Bonord rådspørres om størrelsen på styrehonorarene.»

Vedtak:

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

c. Sikkerhet

Styrets forslag til vedtak var:

«Sameiermøtet i 2015 gir styret i fullmakt til å installere lås på de fire dørene som leder fra garasjeanlegget og til de fire oppgangene.»

Vedtak:

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

d. Utleieregler for gjestehyblene i Sameiet Brinken Terrasser

Styrets forslag til vedtak var:

1. A. Utleieprisen er kr 150 per døgn.

B. Maksimal leielengde pr gang er 14 dager.

C. Henvendelse om leie bør gjøres minst en uke før leiedato fordi de to hybelansvarlige kan være fraværende. De hybelansvarlige er for A Nina Smaadal: nina.smaadal@uit.no T: 971 53 882, og for B Reidun Jordan: reidun.jordan@nordlys.no T: 957 65 835. Begge kan leie ut begge hybler hvis den andre er bortreist.

D. Både sameiere og leietakere kan leie gjestehyblene.

E. Gjestehyblene skal rengjøres etter bruk, og dette informeres det om både skriftlig ved nøkkelutlevering og ved oppslag i hybelen. Ansvaret for rengjøring har den beboer i sameiet som har leid hybelen. Rengjøringen sjekkes av sameiets ansvarlige. Hvis utleid hybel ikke rengjøres, kan man nektes utleie senere.

F. Hybelleien betales inn til konto 1503.04.51721 snarest mulig etter bruk. Betalingen må skje fra den beboer som har leid hybelen og dato og hvilken hybel (A eller B) må angis påbetalingen.

G. For utleie til jul og nyttår blir det sendt ut en epost til alle beboerne om at de skal melde sin interesse for leie i jul/nyttår innen 1. oktober. Deretter blir det fordelt på de interesserte. Hvis det er flere som ønsker på samme datoene blir det loddtrekning mellom disse. Har noen av disse leid gjestehyblene året før får de ikke være med på loddtrekningen.

Vedtak:

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

7. Vedtektsendringer

I paragraf 9, andre setning i sameiets vedtekter sto det fra starten av i 2008: «Det kan også velges varamedlemmer.» Slik står det fortsatt på sameiets nettside. Men i 2009 vedtok sameiermøtet en endring av denne setningen til følgende: «Hvert styremedlem peker selv ut et personlig varamedlem.» Og dette har siden 2009 vært registrert i våre offisielle vedtekter. I 2013 informerte Bonord oss om at denne nye formuleringen ikke er lovlig, da også varamedlemmer må velges av sameiermøtet. I 2014 valgte vi derfor et varamedlem.

Styrets forslag til vedtak var:

Sameiet Brinken Terrasser endrer andre setning i paragraf 9 til «Det kan også velges varamedlemmer.»

Vedtak:

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

———————————————————————————————————————

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET BRINKEN TERRASSER (SBT)

mandag 24. november 2014 kl 1900-2030 i inngangspartiet Brinkvegen 47.

23 sameiere hadde møtt fram.

Styreleder Vidar Eng innledet. SBT ble stiftet 14.02.2008. Årsmøtet i 2010 bestemte at SBT skulle settes av kr 150 000 pr år til framtidig vedlikehold, og vi har etter 2010 satt av noe mer enn det. Styret vedtok 05.12.2013 at vår forretningsfører Bonord skulle utarbeide for oss en vedlikeholdsplan, kalt Plussplan. Denne ble framlagt for styret 11.06.2014 og nå for sameiermøtet 24.11.2014. Planen må også vurderes i forhold til vår vedtatte plan om å ruste opp uteområdene. Sameiermøtet 27.02.2014 vedtok å bruke 500 000 kr i 2014 og 2015 for å ruste opp den østligste delen av vårt område. Denne planen ble utsatt i år fordi det trakk ut med eiendomsgrensereguleringen mellom Telenor og SBT. Denne grense-saken er nå løst.

Sigmunn Sørensen fra Bonord presenterte så Plussplanen på storskjerm. I den nettbaserte Plussplanen ligger det forslag til hva som bør gjøres av vedlikehold hvert år. I tillegg ligger det fotografier av vår eiendom, en tilstandsvurdering og plantegninger. Plussplanen revideres hvert annet år. Planen foreslår for eksempel ganske lite vedlikehold i 2015, men mye i 2016 (særlig maling rundt alle våre 400 vinduer). I snitt over mange år foreslår Plussplanen at vi må bruke ca 870 000 kr pr år, altså ganske mye mer enn det vi i 2010 bestemte oss for å sette av årlig.

I debatten uttalte alle seg positivt til at vi hadde fått en slik Plussplan. Plussplanen kan sees på som en maksimumsplan der vi selv må bestemme hva vi skal utføre hvert år. Det ble påpekt at noen deler av Plussplanen, f.eks. terrassebeising, tas av hver enkel sameier og kan derfor tas ut av Plussplanen. Andre mente at vi først og fremst måtte ivareta det vi har før vi går på utbedringer og nyinvesteringer. Og det ble framholdt at flere elementer fra planen om å ruste opp uteområdene må skrives inn i Plussplanen for slik å kunne sees i sammenheng. Styreleder uttrykte at det var vanskelige vurderinger vi må gjøre, både bygningsteknisk og økonomisk, og at styret håpet på råd og hjelp fra SBTs tekniske komite og fra andre sameiere. Det ble ikke fattet noen vedtak, men det må gjøres på det ordinære sameiermøtet i februar/mars 2015.

Under eventuelt ble det diskutert bruk av arealene utenfor de oppmerkede parkeringsplassene i garasjeanlegget, for eksempel til parkering av motorsykler. De som uttalte seg mente at alle må holde seg innenfor sin egen parkeringsplass, da parkering utenfor hindrer bilenes manøvrering. Liksom det ikke er mulig å ha flere biler enn man har garasjeplass til, er det derfor heller ikke mulig å ha en motorsykkel eller segway i garasjeanlegget dersom ens garasjeplass brukes til bil.

Styreleder varslet at vi må ha en brannøvelse før jul.

————————————————————————————————————–

PROTOKOLL fra ordinært sameiermøte i Sameiet Brinken Terrasser

Dato: Torsdag 27. februar 2014 kl 1900-2100 i foajeen i B-blokka, Brinkvegen 47.

Møtet ble åpnet av: Styreleder Roar Hagen.

Til stede fra styret: Styreleder Roar Hagen og styremedlemmene Nina Smaadal, Nina Dons, Vidar Eng og Vivian Greger, dvs alle.

Til stede fra forretningsfører Bonord: Ingen.

1. KONSTITUERING

1. Status frammøtte:

Protokolleres:

Stemmeberettigede seksjonseiere tilstede: 22, inkludert 1 fullmakt.

Disse var representert av i alt 28 personer. 1 godkjent fullmakt.

2. Valg av møteleder:

Vedtak: Roar Hagen er valgt til møteleder.

3. Valg av protokollfører:

Vedtak: Vidar Eng er valgt til protokollfører.

4. Godkjenning av innkalling:

Innkallingen ble sendt pr epost 4. februar 2014. Beskjed om møtet ble også lagt i postkassene 18. februar. 18. februar ble også sakspapirene sendt ut på epost.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

5. Valg av protokollunderskriver:

Vedtak: Roar Hagen og Ørjan Olsvik er valgt til protokollunderskrivere.

6. Valg av tellekorps:

Vedtak: Gerd Bjørhovde og Kjell Olav Pettersen er valgt til tellekorps.

7. Godkjenning av dagsorden:

Vedtak: Ingen bemerkninger til sakslisten. Dagsorden godkjennes.

Protokolleres: Sameiermøtet er erklært lovlig satt.

2. ÅRSREGNSKAP 2013

Årsregnskapet og revisors beretning ble sendt seksjonseierne 18. februar og ble gjennomgått av styremedlem Nina Smaadal.

Vedtak: Årsregnskap for 2013 godkjennes.

3. ÅRSMELDING OG ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 2013

Årsmeldingen ble sendt seksjonseierne 18. februar. Årsmeldingen ble gjennomgått av styreleder Roar Hagen, og det ble åpnet for spørsmål fra sameiermøtet.

Vedtak: Årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2013 godkjennes.

4. VALG

Valgkomiteen har bestått av Inger-Lise Nygaard Rekve (det andre valgte medlem, Geir Helge Olsen, har flyttet fra sameiet). Inger-Lise la fram følgende forslag:

Styreleder: Vidar Eng Blokk A Valgt for 1 år.

Styremedlemmer:

Hans Henrik Mydland Blokk B Valgt for 2 år.

Erik Gjømle Blokk A Valgt for 2 år.

Grethe Arntzen Blokk A Valgt for 2 år.

Mette Nyland Blokk B Valgt for 2 år.

Varamedlem:

Svein Jarle Svendsen Blokk A Valgt for 2 år.

Valgkomite:

Nina Smaadal Blokk A

Vivian Greger Blokk B

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

5. FASTSETTELSE AV STYREGODTGJØRELSE

Styregodtgjørelsen har i 2013 vært 0 kr.

Vedtak: Styregodtgjørelsen for 2014 blir 0 kr.

6. INNMELDTE SAKER

a. Plan for uteområdet.

Orientering fra Hagekomiteen ved Charlotte Reedtz.

Styrets forslag til vedtak var:

1. Sameiet Brinken Terrasser gir sin tilslutning til gjennomføring av beplantningsplan i området Hagekomiteen har prioritert med kostnader inntil kr 500.000,- fordelt over 2 år (2014 og 2015).

2. Vedtaket forutsetter at avtalen med Telenor om overdragelse av nødvendig tomteareal er gjennomført, og et samarbeid med Telenor om snødeponi og beplantning i grensen mellom Telenors og sameiets tomt.

Styret trakk punkt 2 da dette er opplagte forutsetninger for gjennomføring av punkt 1. Under debatten var det enighet om at fordelingen over 2 år forstås fleksibelt utifra hva som er praktisk og økonomisk mest fornuftig. Med 1 avholdende stemme og ingen stemmer i mot ble det deretter fattet følgende

Vedtak:

Sameiet Brinken Terrasser gir sin tilslutning til gjennomføring av beplantningsplan i området Hagekomiteen har prioritert med kostnader inntil kr 500.000,- fordelt over 2 år (2014 og 2015).

b. Kollektiv TV- og internettavtale for sameiet.

Orientering fra styret ved Roar Hagen.

Styrets forslag til vedtak var:

Sameiet Brinken Terrasser inngår en kollektiv avtale på TV- og internett med HomeNet AS og GET AS med følgende innhold:

1. En femårs avtale med HomeNet AS for internett med 20/20-forbindelse til kr 249 pr måned pr leilighet.

2. En treårs avtale med GET AS inneholdende 40 TV-kanaler til en pris av 250 kr pr måned pr leilighet.

3. Samlet kostnad på kr 499 pr leilighet legges inn som en del av husleien og betales til HomeNet AS og GET AS av Sameiet.

I debatten ble det til punkt 1 pekt på at noen sameiere har internett betalt av arbeidsgiver og skatter av denne fordelen, og det er derfor nødvendig at internett-betalingen skilles ut på husleieinnbetalingen slik det allerede gjøres med vannavgiften, fordi da vil disse sameierne fritas for denne skatten.

Punkt 1 ble vedtatt med 1 stemme i mot og ingen avholdende.

Punkt 2 falt da et flertall stemte i mot.

Nytt punkt 2 ble vedtatt, og innledning og punkt 3 måtte justeres siden det opprinnelige punkt 2 var falt, slik at sameiermøtets endelige vedtak ble:

Vedtak:

Sameiet Brinken Terrasser inngår en kollektiv avtale for internett med HomeNet AS med følgende innhold:

1. En femårs avtale med HomeNet AS for internett med 20/20-forbindelse til kr 249 pr måned pr leilighet.

2. En forutsetning for gjennomføring av vedtaket er at Bonord kan skille dette ut som en separat post på husleien, slik at dette kan dokumenteres overfor arbeidsgiver og skattemyndighetene.

3. Samlet kostnad på kr 249 pr leilighet legges inn som en del av husleien og betales til HomeNet AS av Sameiet.

—————————————————————————————————————————

PROTOKOLL fra ordinært sameiermøte i Sameiet Brinken Terrasse Onsdag 17. april 2013 kl 1900-2030 i foajeen i B-blokka. Møtet ble åpnet av: Styreleder Nina Smaadal. Til stede fra styret: Styreleder Nina Smaadal og styremedlemmene Nina Dons, Vidar Eng, Vivian Greger og Roar Hagen, dvs alle. Til stede fra boligbyggelaget: Ingen. 1. KONSTITUERING a. Protokolleres: Stemmeberettigede seksjonseiere tilstede: 17. Disse var representert av i alt 26 personer. Ingen godkjente fullmakter. b. Protokolleres: Innkallingen ble sendt 09.04.2013 og enstemmig godkjent. Ingen bemerkninger til sakslisten. Dagsorden godkjennes. c. Protokolleres: Til referent ble valgt: Vidar Eng. d. Protokolleres: Til møteleder ble valgt: Roar Hagen. e. Protokolleres: Til å undertegne protokollen ble valgt: Roar Hagen og Ørjan Olsvik. Protokolleres: Sameiermøtet ble erklært lovlig satt. 2. ÅRSREGNSKAP Regnskapet ble lest opp av styreleder Nina Smaadal. Dette viser et driftsresultat på kr 210 549. Dette settes av til sameiets vedlikeholdsfond. Protokolleres: Regnskapet for 2012 ble godkjent. 3. ÅRSBERETNING FRA STYRET Protokolleres: Årsberetningen for 2012 ble lest opp av Vivian Greger, kommentert og enstemmig godkjent. 4. FASTSETTELSE AV STYREGODTGJØRELSE Protokolleres: Styregodtgjørelsen for 2013 settes til kr. 25 000. 5. VALG Valgkomiteen har bestått av Inger-Lise Rekve og Geir Helge Olsen, og Geir Helge la fram innstillingen som fikk enstemmig oppslutning. Protokolleres: Til leder ble valgt: Roar Hagen, Blokk B, valgt for et år. Som styremedlem ble valgt: Nina Smaadal, Blokk A, valgt for et år. Ellers består styret av: Nina Dons, Blokk A (ikke på valg i år) Vidar Eng, Blokk A (ikke på valg i år) Vivian Greger, Blokk B (ikke på valg i år) Styremedlemmene utpeker sine egne varamedlemmer. Ingen styremedlemmer utgår. Som valgkomite ble valgt: Inger Lise Rekve og Geir Helge Olsen. 6. INNMELDTE SAKER MED VEDTAK Endringer i sameiets ordensregler Nåværende ordensregler Punkt III: GARASJEANLEGGET, underpunkt 4. Sykler skal hensettes i sykkelstativer i garasjeanlegget. Sykler skal ikke plasseres i inngangsparti eller i gangarealet, og heller ikke foran inngangspartiet eller på utearealet ellers. Reidun Jordan foreslår følgende tilføyelse: Om sommeren kan sykler settes i utestativene som er plassert ved hver gjesteparkeringsplass. Sykler skal ikke hensettes andre steder utendørs. Nåværende ordensregler Punkt V: UTENDØRS PARKERINGSPLASS Utendørs parkeringsplass skal i hovedsak benyttes til gjesteparkering. Dersom gjester lar bilen bli stående over natten, skal det benyttes et gjestekort som alle leilighetene får utdelt. Endringsforslag fra styret i sameiet: UTENDØRS PARKERINGSPLASS I henhold til Tromsø kommunes reguleringsplan for Brinkvegen – Plan Nr. 1609 skal utendørs parkeringsplass benyttes til gjesteparkering. Dersom gjester lar bilen bli stående over natten, skal det benyttes et gjestekort som alle leilighetene har fått utdelt. Beboernes biler skal ikke parkeres på gjesteparkeringsplassene, men i garasjen. Tilleggforslag fra Reidun Jordan: Beboerne må ha plass til alle husstandens kjøretøy i garasjeanlegget. Nåværende ordensregler Punkt VI: RO OG ORDEN med et tilleggsforslag fra styret satt inn med kursiv: Seksjonseier har i overensstemmelse med eierseksjonsloven av 31.05.1997 nr 31 § 19, 2. ledd plikt til å unngå at bruken av seksjonen er til sjenanse, ulempe eller skade for andre seksjonseiere. Spesielt er det viktig med ro i og rundt blokkene fra kl 23 til kl 07. Overtredelse av denne bestemmelsen skal varsles sameiets styre ved styreleder. Nåværende ordensregler Punkt VII: UTLEIE Seksjonseiere som leier ut sin seksjon er overfor sameiet ansvarlig for at ordensreglene blir gjort kjent for leietaker, og blir fulgt. Tilleggsforslag fra styret: Seksjonseierne må også underrette styret i sameiet om navn, telefonnummer og epostadresse på leietaker. Vedtak: Alle endringsforslag ble enstemmig vedtatt. De diskuterte punktene i sameiets ordensregler lyder derfor nå: Punkt III: GARASJEANLEGGET, underpunkt 4: Sykler skal hensettes i sykkelstativer i garasjeanlegget. Sykler skal ikke plasseres i inngangsparti eller i gangarealet, og heller ikke foran inngangspartiet eller på utearealet ellers.Om sommeren kan sykler settes i utestativene som er plassert ved hver gjesteparkeringsplass. Sykler skal ikke hensettes andre steder utendørs. Punkt V: UTENDØRS PARKERINGSPLASS: I henhold til Tromsø kommunes reguleringsplan for Brinkvegen – Plan Nr. 1609 skal utendørs parkeringsplass benyttes til gjesteparkering. Dersom gjester lar bilen bli stående over natten, skal det benyttes et gjestekort som alle leilighetene har fått utdelt. Beboernes biler skal ikke parkeres på gjesteparkeringsplassene, men i garasjen. Beboerne må ha plass til alle husstandens kjøretøy i garasjeanlegget. Punkt VI: RO OG ORDEN Seksjonseier har i overensstemmelse med eierseksjonsloven av 31.05.1997 nr 31 § 19, 2. ledd plikt til å unngå at bruken av seksjonen er til sjenanse, ulempe eller skade for andre seksjonseiere. Spesielt er det viktig med ro i og rundt blokkene fra kl 23 til kl 07. Overtredelse av denne bestemmelsen skal varsles sameiets styre ved styreleder. Punkt VII: UTLEIE Seksjonseiere som leier ut sin seksjon er overfor sameiet ansvarlig for at ordensreglene blir gjort kjent for leietaker, og blir fulgt. Seksjonseierne må også underrette styret i sameiet om navn, telefonnummer og epostadresse på leietaker. Protokollen er undertegnet.