Site Overlay

Ordensregler

for Sameiet Brinken Terrasser

Sist revidert i årsmøtet 13. april 2021

1.GENERELT

Alle seksjonseiere skal bidra til at felles ute- og inneareal ser ordentlig og ryddig ut. Søppel og rusk bes fjernet av den som observerer dette.

Styret vil innkalle til dugnad en gang hver vår og høst. Det forventes at seksjonseierne deltar under dugnadene.

Praktiske detaljer for sameiet og for seksjonseierne finnes på sameiets hjemmeside: brinkenterrasse.no

2. INNGANGSPARTI, TRAPPER OG GANGER

Søppelnett etc skal ikke settes utenfor seksjonseiers inngangsdør eller på fellesareal ute/inne.

Dersom vegger/gulv i ganger, trapper, inngangsparti eller heis blir skadet eller tilgriset, må dette utbedres av den ansvarlige.

Dersom pålegg ikke etterkommes, vil utbedring/reparasjon bli utført i regi av styret, og fakturert vedkommende seksjonseier/leietaker.

3. GARASJEANLEGGET

Døren til bod-delen skal alltid være låst og lyset slukket.

Seksjonseiernes avmerkete garasjeareal skal benyttes til oppstillingsplass for seksjonseiernes kjøretøyer og rekvisita som tilhører kjøretøyet som dekkskift, skiboks eller lignende. Lagring av potensielt brennbare gjenstander som pappesker, terrassemøbler osv er ikke tillatt. Arealet utenfor de avmerkete garasjearealene er sameiets felles eiendom og skal ikke brukes av seksjonseierne til lagring av private eiendeler.

Det er ikke lov å lade el-biler på vanlig stikkontakt i garasjen. Sameiere som ønsker kontakt for å lade el-bil eller hybrid-bil må bestille godkjent ladestasjon av typen Zaptec, med egen strømmåler. Det må innbetales fastsatt egenandel til sameiet, samt gi beskjed til styret slik at egenandelen blir registrert.

Garasjeanlegget rengjøres jevnlig av styret, men den enkelte seksjonseier har ansvar for rimelig renhold av sin egen parkeringsplass.

Bilvask, motorsykkelvask og sykkelvask skal ikke foregå i garasjeanlegget. Brannslangen i garasjeanlegget må ikke benyttes til vask.

Sykler skal hensettes på egen avmerket garasjeplass eller i sykkelstativer, enten i garasjeanlegget eller utendørs.

Motorsykler, mopeder, scootere o.l. skal parkeres på egen parkeringsplass eller på leid plass bestemt av styret.

Ulåste rom i garasjeanlegget kan på eget ansvar brukes til ski og sportsutstyr.

4. FELLES BODROM

I bod-delene er det ett felles bodrom som er avlåst, men tilgjengelig ved bruk av felles nøkkel. Bodrommene skal benyttes til oppbevaring av sportsutstyr – ski, spark, kjelke, akebrett, golf-bager og lignende. Felles bodrom skal ikke benyttes til den enkelte seksjonseiers møbler og annet utstyr. Slik gjenstander må hensettes i seksjonseiers egen bod.

Felles bodrom kan dog benyttes til oppbevaring av utstyr til de felles utleiehyblene.

5. UTENDØRS PARKERINGSPLASS

I henhold til Tromsø kommunes reguleringsplan for Brinkvegen – plan nr 1609 skal utendørs parkeringsplass benyttes til gjesteparkering. Dersom gjester lar bilen bli stående over natten, må det legges en lapp godt synlig innenfor frontruta der det står angitt den leilighet/sameier bilens eier er gjest hos.

Beboernes biler skal ikke parkeres på gjesteparkeringsplassene, men i garasjen.

Beboerne må ha parkeringsplass i garasjeanlegget til alle husstandens kjøretøy.

6. RO OG ORDEN

Seksjonseier har i overensstemmelse med eierseksjonsloven av 31.05.1997 nr 31 § 19, 2. ledd plikt til å unngå at bruken av seksjonen er til sjenanse, ulempe eller skade for andre seksjonseiere. Spesielt er det viktig med ro i og rundt blokkene mellom kl 2300 og kl 0700.

Eier er ansvarlig for at husdyr ikke er til sjenanse for andre beboere.

Overtredelse av denne bestemmelsen skal varsles sameiets styre ved styreleder.

7. OVERTREDELSE AV ORDENSREGLENE – SANKSJONER

Overtredelse av ordensreglene gir styret rett og plikt til påtale. Dersom muntlig advarsel fra styrets leder ikke bidrar til at pålegg etterkommes, vil det bli meddelt skriftlig advarsel.

Blir skriftlig pålegg ikke etterkommet, og seksjonseier fortsatt misligholder sine plikter overfor sameiet, betraktes misligholdet som vesentlig etter eierseksjonsloven § 26.

Dersom styret konstaterer vesentlig mislighold, kan seksjonseier pålegges å selge seksjonen slik det er bestemt i eierseksjonsloven § 26. Er misligholdet av en slik art som beskrives i eierseksjonsloven § 27, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. Slikt mislighold gjelder fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller at sameiers oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere.

8. HYBELLEILIGHETER

I hver blokk er det en felles hybel/hybelleilighet.

Leilighetene kan disponeres av seksjonseieren etter nedenstående retningslinjer:

Utleieprisen er kr 200 per døgn.

Maksimal leielengde pr gang er 14 dager.

Henvendelse om leie bør gjøres minst en uke før leiedato fordi de to hybelansvarlige kan være fraværende. Hybelansvarlige er Nina Smaadal: nina.smaadal@uit.no T: 971 53 882.

Både sameiere og leietakere kan leie gjestehyblene.

Gjestehyblene skal rengjøres etter bruk, og dette informeres det om både skriftlig ved nøkkelutlevering og ved oppslag i hybelen. Ansvaret for rengjøring har den beboer i sameiet som har leid hybelen. Rengjøringen sjekkes av sameiets ansvarlige. Hvis utleid hybel ikke rengjøres, kan man nektes utleie senere.

Hybelleien betales inn til konto 1503.04.51721 snarest mulig etter bruk. Betalingen må skje fra den beboer som har leid hybelen og dato og hvilken hybel (A eller B) må angis på betalingen.

For utleie til jul og nyttår blir det sendt ut en epost til alle beboerne om at de skal melde sin interesse for leie i jul/nyttår innen 1. oktober. Deretter blir det fordelt på de interesserte. Hvis det er flere som ønsker på samme datoene blir det loddtrekning mellom disse. Har noen av disse leid gjestehyblene året før får de ikke være med på loddtrekningen.

9. UTLEIE

Seksjonseiere som leier ut sin seksjon er overfor sameiet ansvarlig for at ordensreglene blir gjort kjent for leietaker, og blir fulgt. Seksjonseierne må også underrette styret i sameiet om navn, telefonnummer og epostadresse på leietaker.

VEDTEKTSBESTEMTE ORDENSREGLER

Huseiernes Landsforbunds ordensregler, jfr. vedtektene for sameiet § 11 gjelder i tillegg til disse reglene så langt det ikke er motstrid. I så tilfelle har overforstående regler prioritet.